2011 - STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH
Dodane przez jurek dnia Maj 30 2011 23:29:12
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Na stronie Starostwa Powiatowego w Brzozowie ukazała się następująca informacja.

Absolwenci gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzozowski (Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, I LO w Brzozowie), a także uczący się już w tych placówkach, mogą starać się o stypendium w ramach opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie i przyjętego przez radnych Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ma on między innymi doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, promować najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych, zachęcić do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stanowić dla nich pomoc materialną.
Rozszerzona zawartość newsa
STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH


Absolwenci gimnazjów, którzy zamierzają kontynuować naukę w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzozowski (Zespół Szkół Ekonomicznych, Zespół Szkół Budowlanych, I LO w Brzozowie), a także uczący się już w tych placówkach, mogą starać się o stypendium w ramach opracowanego przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie i przyjętego przez radnych Programu Stypendialnego Powiatu Brzozowskiego im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Ma on między innymi doprowadzić do wzrostu aspiracji edukacyjnych i aktywności uczniów, promować najzdolniejszych i wybitnie uzdolnionych, zachęcić do reprezentowania Powiatu Brzozowskiego w olimpiadach i konkursach na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz stanowić dla nich pomoc materialną.

Dla kogo i ile
Stypendia wypłacane będą w czasie trwania roku szkolnego i wynosić będą maksymalnie do 200 złotych miesięcznie. Ponadto dla absolwenta roku, wyłonionego przez I LO, ZSE i ZSB przewidziano jednorazowe stypendium w wysokości 1 tysiąca złotych. Żeby pieniądze te pobierać, trzeba spełnić następujące kryteria: średnia ocen za rok szkolny poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie stypendium musi wynosić co najmniej 4,75, ocena z zachowania – co najmniej bardzo dobra. Wniosek o stypendium składa uczeń szkoły ponadgimnazjalnej lub absolwent gimnazjum z dołączoną opinią dyrektora - w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Brzozowie na specjalnym formularzu do 31 sierpnia każdego roku.

Zarząd decyduje
Zarząd Powiatu Brzozowskiego podejmuje decyzję o przyznaniu stypendium, a informację o tym przekazuje pisemnie do dyrektora placówki. Wykaz stypendystów zostaje następnie umieszczony na stronie internetowej www.powiatbrzozow.pl. Wstrzymanie wypłat powodują następujące okoliczności: przerwanie przez ucznia stypendystę nauki w szkole, rażące naruszenie przez stypendystę obowiązków określonych w statucie szkoły. Ponowne podjęcie nauki w szkole prowadzonej przez Powiat Brzozowski nie powoduje wznowienia wypłaty wstrzymanego stypendium.