2012 - PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW 3
Dodane przez jurek dnia Listopad 08 2012 22:24:45


REKRUTACJA NA KURSY W RAMACH PROJEKTU

„PODKARPACIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW”


Rozszerzona zawartość newsa


Do 15 grudnia można składać w sekretariacie szkoły formularze zgłoszeniowe na poniższe kursy
Razem z formularzem zgłoszeniowym (zał. 1)
należy złożyć oświadczenie o dochodach w rodzinie (zał. 5)
oraz oświadczenie wychowawcy klasy (zał. 6)
Wszystkie dokumenty można otrzymać w sekretariacie lub pobrać ze strony internetowej szkoły.Planowany termin realizacji kursów to styczeń – czerwiec 2013
ZASADY REKRUTACJI


Zgodnie z regulaminem rekrutacji osoby, które złożą w sekretariacie szkoły wymienione wyżej dokumenty będą kwalifikowane na kursy przez Komisję Rekrutacyjną według poniższych zasad


IV. Kursy specjalistyczne:

1) miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (według oświadczenia – załącznik nr 5);

a) do 300 złotych netto – waga punktowa 6;
b) powyżej 300 złotych do 600 złotych netto – waga punktowa 4;
c) powyżej 600 złotych do 1200 złotych netto – waga punktowa 2;
d) powyżej 1200 złotych netto – waga punktowa 1;

2) średnia ocen ze wszystkich nauczanych przedmiotów w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja ( załącznik nr 6);

a) od 5,01 do 6,00 – waga punktowa 6;
b) od 4,01 do 5,00 – waga punktowa 5;
c) od 3,5 do 4,00 – waga punktowa 4;
d) od 3,01 do 3,49 – waga punktowa 3;
e) od 2,5 do 3,00 – waga punktowa 2;
f) mniejsza niż 2,5 – waga punktowa 1;

3) roczna ocena zachowania w roku szkolnym poprzedzającym rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 6);

a) wzorowe – waga punktowa 4;
b) bardzo dobre – waga punktowa 3;
c) dobre – waga punktowa 2;
d) poprawne – waga punktowa 1;

4) miejsce zamieszkania;

a) osoby zamieszkałe na terenach wiejskich – waga punktowa 4;
b) osoby zamieszkałe na terenach miejskich – waga punktowa 2;

5) w przypadku uzyskania przez dwie lub więcej osób takiej samej liczby punktów o kolejności na liście rankingowej rozstrzyga niższy miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie za rok poprzedzający rok, w którym prowadzona jest rekrutacja (załącznik nr 5).

6) kryterium dodatkowe:

a) dla kursu prawa jazdy zaświadczenie lekarskie określające stan zdrowia uczestnika/uczestniczki dopuszczające do kursu oraz wiek – nie wcześniej niż 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia,
b) dla kursu barmańskiego wiek – ukończony 18 rok życia,Pobierz:
  • Formularz zgłoszeniowy - załącznik 1
  • Oświadczenie o dochodach w rodzinie - załącznik 5
  • Oświadczenie wychowawcy klasy - załącznik 6